PRAVA UČENIKA

Svako dete ima pravo na obrazovanje pod jednakim uslovima, a škola je u obavezi da to omogući. Konkretno, svako dete ima pravo na:

 • kvalitetan obrazovno-vaspitni rad;
 • uvažavanje ličnosti;
 • podršku za svestrani razvoj ličnosti, podršku za posebno iskazane talente i njihovu afirmaciju;
 • zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja;
 • blagovremenu i potpunu informaciju o pitanjima od značaja za njegovo školovanje;
 • informacije o njegovim pravima i obavezama;
 • učestvovanje u radu organa škole, u skladu sa zakonom;
 • slobodu udruživanja u različite grupe, klubove i organizovanje učeničkog parlamenta;
 • podnošenje prigovora i žalbe na ocenu i na ostvarivanje drugih prava po osnovu obrazovanja;
 • pokretanje inicijative za preispitivanje odgovornosti zaposlenih u školi ukoliko neko do prethodno navedenih prava nije ostvareno;
 • ostvarivanje svih prava deteta i učenika, prava na zaštitu i na pravično postupanje škole prema učeniku i kada povredi neku od obaveza;
 • pravo na stipendiju, kredit, smeštaj i ishranu u domu učenika, u skladu sa posebnim zakonom.

PRIJAVA KRŠENJA PRAVA UČENIKA

Prijavu je moguće podneti:

 • Direktoru škole;
 • Prosvetnoj inspekciji;
 • Ministarstvu prosvete.


Prijava direktoru škole

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana kada se slučaj dogodio. Direktor je dužan da prijavu razmotri i da po njoj reaguje u roku do 15 dana od datuma prijema.

Prijava prosvetnoj inspekciji

Podnosi se ako direktor ne postupi po prethodnoj prijavi, ili ako niste zadovoljni njegovom odlukom. Prijavu inspekciji možete da podneste i nezavisno od toga da li ste slučaj prijavili direktoru.

Prijave se podnose opštinskoj ili gradskoj inspekciji na teritoriji opštine ili grada ukojoj se škola nalazi. Najbolji način je prijavu poslati poštom ili je odneti lično u prosvetnu inspekciju.

SADRŽAJ PRIJAVE:

 • Naziv škole;
 • Opišite problem tj. opište tačno šta se dogodilo – što jednostavnije i preciznije;
 • Priložite dokaze, ukoliko ih imate;
 • Navedite sve podatke za koje mislite da mogu biti značajni;
 • Možete ostaviti podatke na osnovu kojih će inspekcija moći da vas kontaktira (za anonimne prijave i prijave telefonom, odnosno elektronskom postom, inspekcija sama procenjuje da li će reagovati. Ukoliko se prijava odnosi na slučaj nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja, praksa inspekcije je da proveri svaku informaciju).

Prijava Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Ako ništa od prethodno navedenog ne uspe, pod određenim uslovima, možete zahtevom za zaštitu prava učenika da pokretene poseban postupak pred Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Rok za podnošenje ovog zahteva je 8 dana od dana kada ste saznali da su povređena vaša i prava vašeg deteta. To je, dakle, 8 dana od dana kada direktor saopšti šta je preduzeo povodom vaše prijave.

Ukoliko Ministarstvo oceni da je vaš zahtev osnovan, dužan je da u roku od 8 dana od dana prijema zahteva upozori školu i odredi joj primeren rok za otklanjanje povrede zakona. Ako škola ne postupi po upozorenju, odluku o vašem zahtevu doneće Ministarstvo.

Izvor: http://ranac.rs/